Read & Download زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان Ü PDF DOC TXT or eBook

Free read ï PDF, DOC, TXT or eBook · میرجلال‌الدین کزازی

زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان??گونه‌یی‌زیبا و هنری به‌کار می‌گیرد، بَرمی‌رسد به چهارزمینهٔ اصلیِ فنّ بیان، تشبیه و استعاره و مَجاز و کنایه، هریک، فصلی ویژه‌گی یافته، گونه‌های هریک‌از آن‌ها برشمرده ?.

میرجلال‌الدین کزازی · 4 Download

این‌کتاب به‌بررسیِ بیان، یکی‌از سه‌قلمرو زیباشناسیِ سخن پارسی ۱ MOBI #241 فنونِ بَلاغَت می‌پردازد و شیوه‌های گوناگونی‌را که سخن‌وَر برای بازگفت و بازنمودِ اندیشهٔ خویش، به?.

Free read زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان

Read & Download زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان Ü PDF, DOC, TXT or eBook ã [KINDLE] ❅ زیباشناسی سخن پارسی ۱ بیان Author میرجلال‌الدین کزازی – Insolpro.co.uk این‌کتاب به‌بررسیِ بیان، یکی‌از س?ده و با نمونه‌هایی‌چند از ادب پارسی شناسانده زیباشناسی سخن MOBI #10003 می‌شود برای واژه‌های مُغلَقِ این‌دانش، برابرهایی‌پارسی گذارده شده که در واژه‌نامهٔ پایانِ کتاب آمده اس.